Bestyrelsen:

Formand:

Jannick Ringius
Mail: oroeviking@gmail.com


Næstformand:

Ditte Norlander Jensen
 

Kasserer:

Pernille Hasselby
 
 

Foreningsinfo:

Foreningen Orø Vikingelaug
v/ Jannick Ringius
Brøndevej 10
4305 Orø

CVR: 35575227
 

Ekstern Revisor:

Lene Hansen
 

Tilknyttet dyrelæge:

Dyreklinikken Centrum
Bygaden 24, Kirke Hyllinge

Dyrelægerne sørger naturligvis for at alle dyr ved dyrskue eller optrædender, er ved sund helbred og har ordentlige forhold.
 

Medlemstal:

Voksne: 50
Unge u. 25: 22
 
Medlemstallet er ikke kun fra lokalsamfundet på Orø, men rundt om fra hele Danmark.

Vedtægter:

For Foreningen Orø Vikingelaug.

§ 1. Navn

1.1. Foreningens navn er Foreningen Orø Vikingelaug.
       - kaldenavn; Orø Vikingelaug.

1.2. Foreningens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune

1.3. Foreningens postadresse er formandens adresse.
       - Brøndevej 10, 4305 Orø 
 

§ 2. Formål

2.1. Formålet med foreningens arbejde er formidle og fremme formidlingen af dansk kulturhistorie primært fra år 700 – år 1100, og styrke den kulturhistoriske bevidsthed gennem deltagelse i formidlingsaktiviteter.

2.2. Formålet søges opfyldt gennem forberedelse til og afholdelse af markeder og andre begivenheder på Orø. Ved at give borgerne og andre interesserede oplevelser og viden skal aktiviteterne bidrage til at sætte fokus på kulturhistorien og øen både lokalt, regionalt og nationalt.

 

§ 3. Medlemskab

3.1. Som støttemedlem kan optages enhver person over 15 år, og familier, foreninger, fora, kommuner, offentlige og private virksomheder som ønsker at støtte i forhold til foreningens formål.

Direkte medlemskab opnås kun som aktør ved den for året fastsatte egenbetaling for deltagelse årets marked uge 30. Direkte medlemskab går fra uge 30 til uge 30, år for år.

3.2. Direkte medlemskab er gyldigt, når den årlige egenbetaling er betalt.

3.3. Et almindeligt støttemedlemskab er fastsat til at være kr. 200,-

3.4. Et familiestøttemedlemskab er fastsat til at være kr. 300,- 

3.5. Et ekstra støttemedlemskab er fastsættes til at være kr. 200,-

3.6. Støttemedlemskab og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, medlemskabet er gældende til og med 31. januar efterfølgende år.
 

§ 4. Generalforsamling

4.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

4.2. Indkaldelsen sker direkte til de aktivemedlemmer med mindst 4 ugers varsel.

4.3. Alle aktive medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Støttemedlemmer har ikke stemme- eller taleret.

4.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. 1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens fortælling.
  4. Forslag til ændring af vedtægter
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter for 1 år.
  8. Valg af revisor for 1 år.
  9. Eventuelt.

4.5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.6. Alle andre beslutninger end vedtægtsændringer eller vedtagelse om opløsning træffes ved simpelt stemmeflertal.

4.7. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

 

§ 5. Foreningens daglige ledelse

5.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

5.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

5.3. Suppleanter kan deltage ved bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.5. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

5.6. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes og underskrives på det følgende bestyrelsesmøde. Referater gøres tilgængeligt for alle aktive medlemmer.
 

§ 6. Økonomi, regnskab og revision

6.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

6.2. Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer.

6.3. Formanden fører foreningens medlemsregister.

6.4. Regnskabet revideres af foreningens revisor. Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

7.1. Foreningen tegnes uafhængig af hinanden af formanden og næstformanden. Det vil sige at både næstformand og formand kan handle uden den andens godkendelse i økonomiske og andre sager som fremmer foreningens virke og formål

7.2. Kassereren administrerer foreningens regnskab.

7.3. Der påhviler ikke foreningens aktive medlemmer eller støttemedlemer, derunder foreningens bestyrelsesmedlemmer, nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 

§ 8. Vedtægtsændringer

8.1. Forslag til vedtægtsændringer deles ud og cirkuleres blandt forsamlingen.

8.2. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af stemmerne på en generalforsamling.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom. Afholdelsen skal ske senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.

9.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
 

§ 10. Opløsning

10.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede

10.2. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver et formål af lignende karakter, på eller uden for Orø, efter bestyrelsens valg.
 

§ 11 Udelukkelse og eksklusion

11.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Uagtet om der er tale om sager der vedrører udelukkelse eller eksklusion har medlemmet ikke krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

For at vedtage en udelukkelse eller eksklusion kræves der af bestyrelsen simpelt flertal på førstkommende bestyrelsesmøde.
 

§ 12. Datering

12.5 Ændringer i vedtægterne er accepteret d. 15 januar 2023, vedtægterne er således opdateret pr. 29 januar 2023.

Jannick Ringius
Ditte Norlander
Pernille Hasselby

 

Orø Vikingelaug | CVR: 35575227 | Brøndevej 10, 4305 Orø - Danmark